Dr. Andi Petro

Arsimi

Në Tetor 2011 – Korrik 2013 ka përfunduar Master Shkencor, (MSC)  për “Psikologji Klinike, Zhvillimi dhe Marrëdhënieshnë Universitetin e Tiranës.

Pjesëmarrës dhe autor në konferenca dhe trajnime të ndryshme, si dhe botues i disa artikujve shkencorë

 •      “Ndërhyrjet psikologjike te fëmijët dhe adoleshentët: trajtimi mendor sipas perspektivës Kognitive- Bihejviorale”, Maj 2020- 10 Kredite
 •     “Metodat e kerkimit sasior dhe cilesor ne shkencat sociale”, Inner Life; 30 Kredite
 •     Participating in foundations of Cognitive Behavour Therapy (CBT) for Depression, 2019
 • Konferencë dhe artikull shkencor “BOOK OF PROCEEDINGS OF THE V-TH INTERNATIONAL NURSING CONFERENCE IN SPECIALITIES”, 2019
 • Njohuri mbi KNF- FR- World Vision, 2019
 • Ekspert asistues emocional për të miturit në sistemin e Drejtësisë: Urdhëri i Psikologut & Ministria e Drejtësisë (50 orë + testim), 2018
 • Konferenca e Parë Kombëtare,  pranë Universitetit “A. Xhuvani” Elbasan,  “SFIDAT E EDUKIMIT PARAUNIVERSITAR DHE SHËRBIMET PSIKO-SOCIALE NË SHKOLLË”. – Referimi me temë: “Impakti i fenomenit të bullizmit në aspektin psiko- social tek nxënësit në shkolla dhe strategjitë kundërbulliste”.- 20 Maj 2017
 • Botim te “Buletini Shkencor” pranë Universitetit “FAN S. NOLI”  Korçë, Artikulli Shkencor me temë – “Lumturia, psikologjia dhe psikoterapia pozitive për trajtimin e depresionit”, 2015
 • Zyra e Koordinatorit  Kombëtar për Luftën kundër Trafikimit në Njerëz & ONB në mbështetje të OKB– “Identifikimi, referimi dhe ndihma për viktimat e trafikimit”- 2 Mars 2016, Korçë
 •    GCDF– Training of Trainers in Career Counseling, Shtator 2015, Korçë
 • Kongresi i II Shqiptar i Psikoterapisë – “PSIKOTERAPIA SI MJET PARANDALIMI, TRAJTIMI DHE INTEGRIMI SOCIAL”; 12-14 Dhjetor 2014, Tiranë

Liçencë për Ushtrimin e Profesionit, nr. 19

Punësimi

 • Nga 01 Shkurt 2015 deri në 11 Tetor 2021, Psikolog pranë  DRAP – Korçë, dhe koordinator SHPS, DRAP- Korçë.
 • Nga 10 Nëntor 2015 – në vazhdim, Pedagog , Lektor  dhe Kryetar Komisioni në provim pranë Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë.
 • Nga viti 2013 deri në vitin 2016, Psikolog Klinik pranë klinikës “Hipokratio”  Korçë.
 • Nga Janari i vitit 2016 –në vazhdim, Psikolog Klinik prane klinikes “BMC” Korçë.
 • Nga viti 2017 deri në vitin 2019,  Pedagog i Jashtën  në Fakultetetin e Shkencave Humane, në Universitetin “Aleksandër Xhuvani”,Elbasan.
 • Nga 27 Prill 2018 deri në 30 Gusht  2021, Koordinator i Urdhërit të Psikologut, Koordinimi i psikologëve, mbledhje dhe Asamble, supervizim të praktikave profesionale, organizim, etika dhe deontologjia, inspektim, pranë Zyrës së Urdhërit të Psikologut Qarku Korçë, pranë “Qendrës së Shëndetit Mendor”.
 • Nga 01 Gusht 2018- Në vazhdim, Psikolog Klinik, Këshillim psikologjik; Vlerësim Psikologjik; Diagnostikim psikologjik; Psikoterapi, prane Qendrës Spitalore “Diaverum”,  Qendra e Hemodializës në Spitali Rajonal Korçë.
 • Tashmë pjesë e stafit të Spitalit Salus.

Kontakto Mjekun

Shkruani mesazhin tuaj për Dr. Andi Petro

Ju do të kontaktoheni menjëherë nga Dr. Andi Petro