Departamentet

Laborator Klinik Biokimik

Urgjenca

Ortopedi

Kirurgji e përgjithshme

Stomatologji dhe Kirurgji maksilo-faciale

Obstetri – Gjinekologji

Fizioterapi

Urologji

Gastroenterologji

Endokrinologji

Radiologji

Neurologji

Neurokirurgji

Otorinolaringologji

Kirurgji Estetike

Okulistikë

Pediatri

Kardiologji

Nefrologji

Onkologji dhe Kemioterapi

Mjekësi Interne

Kirurgjia Vaskulare

Dermatologji

Alergologji

Psikologji

Hematologji

Pneumologji

Anestezi dhe Reanimacion

Psikiatri

Reumatologji